Parresia logo

Exporter cette référence

Kystes inflammatoires des maxillaires : mise au point

Actual. Odonto-Stomatol., 260 (2012) 301-311
DOI: https://doi.org/10.1051/aos/2012402